Tìm kiếm

 

Liên kết website
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22 của Thành ủy Huế về tăng cường công tác phòng chống ma túy và nhân rộng chuyển hóa tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn phường Phú Hội.
Ngày cập nhật 09/05/2024

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể phường và Công an phường đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 129a/KH-UBND ngày 22/9/2023 về triển khai nhân rộng công tác chuyển hóa tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn phường; cùng với việc triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (Chỉ thị 36); Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 01/6/2021 của Thành ủy khóa XII về tăng cường các giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo (Nghị quyết 06) và Nghị quyết 07-NQ/TU, ngày 17/6/2021 của Thành ủy khóa XII về thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 (Nghị quyết 07); công tác phòng, chống ma túy và nhân rộng công tác chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn phường đạt nhiều kết quả tích cực. để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 129, nhằm phát huy các kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khó khăn, duy trì sự thống nhất giữa nhận thức và hành động trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.

 

Theo đó, để đạt những mục tiêu đề ra Kế hoạch yêu cầu tập trung chuyển hóa 100% địa bàn phường, xã có người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; 100% người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý và được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng; 100% địa bàn phường, xã triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác phòng, chống ma túy; phấn đấu triệt xóa 100% các điểm sử dụng trái phép chất ma túy, điểm phức tạp, điểm bán lẻ về ma túy, không để trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy, không để diễn ra hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn.

UBND Phường yêu cầu nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội từ phường đến cơ sở, đặc biệt là tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, sự vào cuộc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân. Trong đó, lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt, chủ trì, phối hợp với lực lượng liên quan, gắn công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy với thực hiện các chương trình, chiến lực, đề án phòng, chống ma túy của các cấp từ Trung ương và địa phương, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy. Đồng thời tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 36; Nghị quyết 06 và Nghị quyết 07 nhằm tạo những chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 100