Tìm kiếm

 

Liên kết website
Những kết quả đạt được trong lĩnh vực cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019
Ngày cập nhật 02/12/2019

Những kết quả đạt được trong lĩnh vực cải cách hành chính, nội chính, thanh tra và tư pháp 9 tháng đầu năm 2019 

1. Về Công tác Nội vụ và Cải cách hành chính:
Tổ chức thi tuyển một số chức danh Trưởng phòng TNMT, giám đốc Trung tâm VH-TT, Phó giám đốc Bảo tàng VH Thành phố. Thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 49 cán bộ lãnh đạo các phòng ban, đơn vị sự nghiệp, UBND các phường. Cử 284 cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, Quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ. Tổ chức tốt công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019.  
Tiếp tục thực hiện Đề án sáp nhập các đơn vị sự nghiệp; đề án chuyển đổi Trung tâm Công viên cây xanh thành phố và Ban Quản lý Bến xe thuyền thành phố theo hướng tinh gọn bộ máy và đấu thầu khai thác dịch vụ công, tăng thu ngân sách và giảm kinh phí chi thường xuyên; đề án sáp nhập tổ dân phố tại các phường.
Sau khi UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ- HĐND ngày 19/8/2019 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đã hướng dẫn UBND các phường thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi Tổ dân phố địa bàn thành phố theo đúng Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 19/8/2019;
Triển khai thực hiện Kế hoạch Chương trình CCHC năm 2019; ban hành Quyết định Kiểm tra công tác Cải cách hành chính, Nội vụ, Kiểm soát Thủ tục hành chính và Kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thành phố Huế năm 2019; công bố kết quả đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính của các phòng, 27 phường thuộc thành phố Huế năm 2018. Ban hành Quyết định số 6351/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 về duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Huế năm 2019.
Triển khai thực hiện Kế hoạch Chương trình CCHC năm 2019; ban hành Quyết định Kiểm tra công tác Cải cách hành chính, Nội vụ, Kiểm soát Thủ tục hành chính và Kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thành phố Huế năm 2019; công bố kết quả đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính của các phòng, 27 phường thuộc thành phố Huế năm 2018. Ban hành Quyết định số 6351/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 về duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Huế năm 2019.   
2. Về Công tác Tư pháp – Thanh tra, giải quyết KNTC và tiếp công dân:
Trong 9 tháng đầu năm 2019, đã biên tập và phát hành 18.000 Bản tin Pháp luật (2.000 bản/1 tháng). Cấp phát cho các cơ quan, đơn vị và UBND các phường 28.627 tài liệu tuyên truyền (trong đó: 107 Bản tin tư pháp, 18.000 Bản tin pháp luật, 10.300 tờ gấp và 220 quyển sách hỏi đáp); Đã tiếp nhận và giải quyết được 21.988 lượt người đến yêu cầu chứng thực. Các hồ sơ chứng thực đều được tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả trong ngày. Tiếp nhận 481 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính hộ tịch (trong đó: Đã giải quyết: 454 trường hợp; đang thụ lý giải quyết: 27 hồ sơ).
- Đã tiến hành thanh tra tại 13 đơn vị: Nhà Thiếu nhi, Đài Truyền thanh, 03 Trường Mầm non (Tây Lộc, Thuận Hòa, Thuận Lộc), 03 Trường Tiểu học (Vỹ Dạ, Trường An, An Hòa); 04 UBND phường (Hương Long, Phước Vĩnh, Vĩnh Ninh, Kim Long). Đã ban hành 12 kết luận thanh tra, đang hoàn chỉnh kết luận thanh tra tại Ban Quản lý Bến xe thuyền thành phố Huế.
Qua thanh tra đã chỉ ra được những ưu điểm để các đơn vị phát huy; đồng thời, đã phát hiện một số sai phạm trong công tác thu, chi ngân sách và đã kiến nghị các đơn vị nộp vào ngân sách nhà nước với số tiền 880.889.101 đồng. Hiện nay các đơn vị đã chấp hành nộp toàn bộ số tiền sai phạm.
UBND Thành phố tổ chức tiếp công dân định kỳ mỗi tháng hai lần vào các ngày 15 và 30 hàng tháng tại trụ sở Tiếp công dân Thành phố - số 01 Lê Viết Lượng, cụ thể:
- Về tiếp công dân định kỳ: Tổng số lượt tiếp: 16 lượt; tổng số người: 18 người (01 đoàn 8 người của Tiểu thương chợ Tây Lộc).
- Về tiếp công dân thường xuyên: Tổng số lượt tiếp: 13 lượt; tổng số người: 13 người.
Đã tiếp nhận và xử lý 558 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó: đơn khiếu nại: 28 đơn; Đơn tố cáo: 08 đơn; Tranh chấp: 12 đơn kiến nghị, phản ảnh: 510 đơn. Theo nội dung: 558 đơn thuộc lĩnh vực hành chính; 01 đơn thuộc lĩnh vực tư pháp.
Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân các Luật, nghị định, thông tư mới có hiệu lực, cung cấp các bản tin pháp luật cho các phường, đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, chấn chỉnh các nghiệp vụ tư pháp đúng quy định.
3. Về Công tác xây dựng chính quyền:
Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước từ Thành phố đến cơ sở. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các cấp được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo đúng quy trình, công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng, tổ chức tốt công tác tuyển dụng công chức các phường và tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo.
Tổ chức thi tuyển một số chức danh Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Phó Giám đốc Bảo tàng văn hóa Huế, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các phòng ban, đơn vị sự nghiệp, giới thiệu .... CBCC tham gia đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, Quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ. Tổ chức tốt công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019. Kết quả đã tuyển dụng được 192 viên chức ngành sự nghiệp giáo dục và 07 nhân viên hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP.
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 1.932