Tìm kiếm

 

Liên kết website
PHƯỜNG PHÚ HỘI - Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023
Ngày cập nhật 15/03/2023

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND phường Phú Hội về Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển đổi số; UBND  phường Phú Hội xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng với nội dung như sau:

 

1. Mục tiêu ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền điện tử

- 100% TTHC công khai đầy đủ trên Trang thông tin điện tử Phường theo Quyết định công bố của Tỉnh; 100% phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận và xử lý kịp thời, đảm bảo đúng quy định và quy trình.

- 100% TTHC được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (theo quy định). Tiếp tục duy trì, tối thiểu có 50% TTHC được tiếp nhận và giải quyết theo phương châm “4 tại chỗ” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại Phường.

- 95% TTHC được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó 20% - 30% TTHC được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 từ 30 % - 50% trên tổng số hồ sơ.

- Số hóa kết quả hồ sơ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Phường và hồ sơ liên thông đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 60%, 55%.

- Thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

- Phối hợp triển khai thành công Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế. Nâng cao hiệu quả của việc xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh.

2. Mục tiêu ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp hướng đến xây dựng thành phố thông minh.

- Phấn đầu từ 80% đến 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Phối hợp triển khai để người dân, doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh tiếp cận, đăng ký và chấp nhận điểm thanh toán bằng Hue-S;

- Phấn đấu 100 % TTHC được tiếp nhận thay thế bằng phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ căn cước công dân gắn chíp hoặc trong cơ sở dữ kiệu Quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công.

III. Nội dung Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và Chính quyền số

1. Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin

- Đầu tư đồng bộ thiết bị CNTT tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại của Phường, nâng cao năng lực triển khai dịch vụ công trực tuyến trong cơ quan Nhà nước.

- Tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin để triển khai các ứng dụng CNTT đạt hiệu quả cao.

- Triển khai mạng diện rộng của Tỉnh theo mô hình mạng CPNet kết nối mạng số liệu chuyên dùng của Chính phủ; thiết lập việc truy nhập Internet trong cơ quan nhà nước. Thực hiện công tác quản lý, bảo quản, bảo trì cơ sở hạ tầng CNTT, có cơ chế khắc phục sự cố, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của hệ thống.

- Triển khai và ứng dụng có hiệu quả chữ ký số trong cơ quan Nhà nước.

2. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan Nhà nước

- Tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả Chương trình Chính quyền điện tử thành phố Huế theo nội dung Kế hoạch số 8811/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND thành phố Huế về triển khai chương trình Chuyển đổi số thành phố Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030;

- Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND thành phố Huế về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của thành phố Huế với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển đổi số;

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại của Phường; hoàn chỉnh mô hình liên thông trên môi trường mạng.

- Sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi xử lý trong công việc, giao dịch văn bản điện tử và chữ ký số giữa các cơ quan, đơn vị nhà nước.

- Thực hiện quy định về các hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước.

- Tiếp tục sử dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung; tăng cường nghiên cứu, học hỏi, ứng dụng các phần mềm phục vụ cho công việc nhằm ứng dụng đẩy mạnh CNTT, nâng cao năng suất lao động, hiện đại hóa công tác chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

3. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Tiếp tục ứng dụng CNTT trong mô hình một cửa điện tử tại Bộ phận một cửa của Phường. Hoàn thiện Cổng thông tin điện tử với đầy đủ thông tin về pháp luật, chính sách, quy định, thủ tục hành chính, quy trình làm việc, các dự án đầu tư, đấu thầu và mua sắm, thông tin hoạt động của các cơ quan theo quy định của nhà nước. Đảm bảo thông tin trao đổi, giao dịch giữa các cơ quan nhà nước được lưu chuyển trên mạng, giảm thiểu việc sử dụng văn bản giấy. Người dân và doanh nghiệp có khả năng tìm kiếm thông tin liên quan đến hoạt động của các cơ quan hành chính một cách nhanh chóng dễ dàng. Cổng thông tin điện tử phải cung cấp các thông tin phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính: có đầy đủ thông tin về quy trình, thời gian và lệ phí thực hiện dịch vụ; tải các mẫu đơn, hồ sơ trên mạng.

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp theo hướng xử lý và trao đổi trên môi trường mạng.

- Ứng dụng có hiệu quả hệ thống khảo sát, đánh giá trực tuyến về mức độ hài lòng của công dân, doanh nghiệp.

- Khuyến khích tạo cơ chế thuận lợi để các doanh nghiệp tăng cường đầu tư cho lĩnh vực ứng dụng CNTT, khoa học công nghệ tại địa phương.

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ cập tin học, nâng cao nhận thức, năng lực và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính.

4. Phát triển nguồn nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin

- Tăng cường nâng cao nhận thức và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức của UBND phường; tập huấn nghiệp vụ an toàn an ninh thông tin cho cán bộ phụ trách CNTT tại cơ quan; khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chứctham gia các các lớp bồi dưỡng về kiến thức tin học, nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT nhằm phát huy sáng tạo, thực hành tiết kiệm, cải tiến trong xử lý công việc.

- Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách CNTT trong cơ quan Nhà nước, tập trung nhiều vào kiến thức an toàn thông tin và vận hành hệ thống mạng.

- Phối hợp tổ chức hoạt động có hiệu quả Kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Huế.

- Triển khai các chính sách ưu đãi thích hợp (nếu có quy định) cho cán bộ, công chức phụ trách về công nghệ thông tin nhằm duy trì và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao.

5. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

- Tăng cường quán triệt Luật An ninh mạng; các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống thông tin UBND Phường. 100% các máy tính sử dụng phần mềm diệt virus có bản quyền, máy tính có tường lửa để tránh những phần mềm độc hại.

- Xây dựng và triển khai các quy định nội bộ của cơ quan về công tác đảm bảo an toàn thông tin khi ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về nguy cơ, sự cố, tấn công mạng.

- Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng công an, quân đội, thông tin và truyền thông để sẵn sàng, chủ động phòng ngừa và xử lý các tình huống về an toàn, an ninh thông tin.

- Đăng ký cán bộ, công chức phụ trách về Công nghệ thông tin tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực quản lý về an toàn thông tin mạng cũng như ứng dụng CNTT.

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 942.204
Truy cập hiện tại 3.839