Tìm kiếm

 

Liên kết website
Thành lập các Ban bầu cử đại biểu HĐND phường Phú Hội nhiệm kỳ 2021 -2026.
Ngày cập nhật 16/03/2021

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-UBBC ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban bầu cử phường Phú Hội về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND phường Phú Hội, nhiệm kỳ 2021-2026;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.

UBND phường Phú Hội đã ra Quyết định về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND phường Phú Hội nhiệm kỳ 2021 -2026 với 05 đơn vị bầu cử.

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 890.772
Truy cập hiện tại 48