Tìm kiếm

 

Liên kết website
Hưởng ứng tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
Ngày cập nhật 21/05/2024

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức phường về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về cải cách hành chính (CCHC); phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức phường trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương. Đồng thời, tạo sự lan toả trong toàn thể cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị phường và Nhân dân về vai trò của công tác CCHC đối sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương; hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

2. Yêu cầu:

- Thông qua Hội thi, mỗi cán bộ, công chức phải thực sự phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện công tác CCHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ hành chính công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của phường.

- Hội thi được tổ chức rộng rãi, khách quan với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo huy động được sự tham gia đông đảo của cán bộ, công chức trên địa bàn phường.

- UBND phường tích cực triển khai và tham gia Hội thi đạt kết quả tốt; vận động toàn thể cán bộ, công chức  phường hưởng ứng tham gia đầy đủ, tạo nên đợt sinh hoạt sâu rộng, bổ ích, quyết tâm đẩy mạnh công tác CCHC ở địa phương để ngày càng phục vụ tốt hơn cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Cán bộ, công chức thuộc địa bàn phường.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, TIẾN ĐỘ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nội dung

Theo Bộ câu hỏi của Ban Tổ chức về tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến công tác CCHC; trong đó, nội dung thi tập trung vào các văn bản sau đây:

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

- Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 04/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chương trình số 196/CTr-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về Chương trình tổng thể cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

- Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh năm 2024.

-  Kế hoạch số 425/KH-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024.

- Các văn bản liên quan của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính.

2. Hình thức dự thi

Phần thi trắc nghiệm được tổ chức trực tuyến trên Internet, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử phường.

3. Tiến độ và thời gian thực hiện:

TT

Nội dung thực hiện

Bộ phận

chủ trì

Bộ phận

phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Công tác tổ chức tuyên truyền, vận động

 

 

 

1.1

Xây dựng Kế hoạch hưởng ứng tham gia Hội thi

Văn phòng UBND

Cán bộ, công chức phường

Tháng 5/2024

1.2

Thông báo, tuyên truyền, phổ biến về Hội thi trên Trang thông tin điện tử phường

Văn hóa -Thông tin

Cán bộ, công chức phường

Tháng 5 -6/2024

2

Tổ chức triển khai Hội thi

 

 

 

2.1

Tham gia hưởng ứng Hội thi

Cán bộ, công chức phường

Cán bộ, công chức phường

Ngày 20/6-16/7/2024

2.2

Báo cáo tổng hợp kết quả Hội thi

Văn phòng UBND

Cán bộ, công chức phường

Kết thúc mỗi tuần thi

- Hội thi diễn ra trong 04 tuần, dự kiến bắt đầu từ ngày 20/6/2024, kết thúc vào ngày 16/7/2024.

IV.  CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải thưởng tuần:

Mỗi tuần có 03 giải thưởng được trao cho các cá nhân gồm:

- 01 giải Nhất, trị giá 1.000.000 đồng.

- 01 giải Nhì, trị giá 700.000 đồng.

- 01 giải Ba, trị giá 500.000 đồng.

2. Giải thưởng tập thể:

Khối cấp xã gồm có 03 giải:

- 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

- 01 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải.

- 01 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng/giải.

- Giải thưởng tập thể được trao cho các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ người tham gia phần thi trắc nghiệm cao và đạt chất lượng bài thi tốt nhất, trong đó không có cá nhân nào đạt điểm 0 tại các tuần thi trắc nghiệm (số lượng người dự thi thuộc khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể cấp xã được tính chung vào số lượng thuộc khối cấp xã).

- Giải thưởng tập thể được công bố và trao tại Lễ tổng kết Hội thi.

3. Tổ chức, cá nhân đạt Giải thưởng được nhận Giấy khen và tiền thưởng của Ban Tổ chức Hội thi.

 

Tập tin đính kèm:
Lan Anh
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 942.204
Truy cập hiện tại 3.767