Tìm kiếm

 

Liên kết website
Triển khai đánh giá, chấm điểm xếp loại công tác CCHC cấp xã năm 2022
Ngày cập nhật 05/10/2022

Ngày 28/9/2022, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 1160/SNV-CCHC về việc triển khai đánh giá, chấm điểm xếp loại công tác CCHC cấp xã năm 2022

Triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) của các xã, phường, thị trấn (cấp xã) năm 2022 theo Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh về việc Quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại UBND cấp xã; Sở Nội vụ kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) thực hiện các nội dung sau:

   1. Đăng ký danh sách Hội đồng thẩm định, Tổ thẩm định và Tổ giúp việc đánh giá, chấm điểm và thẩm định công tác CCHC tại UBND cấp xã năm 2022 gửi Sở Nội vụ trước ngày 06/10/2022 (theo Khoản 1 và Khoản 2, Điều 5, Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh).

   2. Cung cấp dữ liệu về điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về phục vụ của UBND cấp xã trên địa bàn gửi về Sở Nội vụ trước ngày 09/10/2022.

   3. Cung cấp các thông tin, tài liệu, số liệu…đối với các UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý theo Phụ lục I kèm theo Công văn này và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/10/2022.

   4. Cách thức chấm điểm, thẩm định: Trên cơ sở thông báo của Sở Nội vụ, Tổ Thẩm định và Tổ giúp việc thực hiện chấm điểm, thẩm định đối với các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo phân công của Tổ trưởng Tổ thẩm định và được thực hiện trên hệ thống đánh giá công tác CCHC cấp xã tại địa chỉ www.danhgiacchccapxa.thuathienhue.gov.vn và thực hiện theo các bước sau:

   a) Thẩm định lần đầu:

   - Bước 1: Phân công chấm điểm: Tổ trưởng các Tổ thẩm định đăng nhập tài khoản SSO của cá nhân để vào phần mềm đánh giá công tác CCHC cấp xã, thực hiện phân công cho tổ giúp việc, thành viên Tổ thẩm định thực hiện chấm điểm, thẩm định các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần.

   - Bước 2: Chấm điểm: Các thành viên Tổ giúp việc đăng nhập tài khoản SSO của cá nhân để vào phần mềm đánh giá CCHC cấp xã tiến hành chấm điểm từng đơn vị cấp xã với các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần đã được Tổ trưởng Tổ thẩm định phân công.

   - Bước 3: Thẩm định: Sau khi tổ giúp việc hoàn thành việc chấm điểm, các thành viên Tổ thẩm định đăng nhập tài khoản SSO của cá nhân để vào phần mềm đánh giá CCHC cấp xã tiến hành thẩm định theo phân công.

   - Bước 4: Duyệt thẩm định: Trên cơ sở kết quả thẩm định của các thành viên Tổ thẩm định, Tổ trưởng Tổ thẩm định phê duyệt kết quả thẩm định.

   b) Thẩm định bổ sung:

   Thực hiện các bước từ bước 2 đến bước 4 của thẩm định lần đầu chỉ với các tiêu chí có yêu cầu bổ sung của Hội đồng thẩm định.

   5. Thời gian chấm điểm, thẩm định

   - Thời gian chấm điểm, thẩm định lần đầu từ 8 giờ ngày 16/10/2021 đến 17 giờ ngày 27/10/2021. Hết thời gian quy định, phần mềm sẽ tự động khóa.

   - Thời gian thẩm định bổ sung do Sở Nội vụ thông báo qua phần mềm đánh giá, địa chỉ email công vụ của Tổ trưởng Tổ thẩm định và trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ.

   - Thẩm tra và Thông báo kết quả: Hội đồng thẩm định thực hiện thẩm tra, giám sát kết quả chấm điểm, thẩm định của Tổ thẩm định và gửi Sở Nội vụ tổng hợp, thông báo kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC cấp xã chậm nhất là ngày 20/11/2022.

   Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phản ánh về Sở Nội vụ qua Phòng Cải cách hành chính (ông Nguyễn Đình Vũ Minh, Chuyên viên, số điện thoại: 093.535.3054; ông Trần Minh Phương, Phó Trưởng phòng, số điện thoại: 090.5939281; ông Lê Minh Cường, Trưởng phòng, điện thoại: 0854.602.467) để kịp thời giải đáp./.

Tin mới
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 138