Tìm kiếm

 

Liên kết website
Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường Phú Hội
Ngày cập nhật 07/10/2022

PHỤ LỤC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ HỘI

ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN ISO 9001:2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2021

của UBND phường Phú Hội

 

 

1. Lĩnh vực Hộ tịch

2. Lĩnh vực Chứng thực

3. Lĩnh vực Nuôi con nuôi

4. Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

5. Lĩnh vực Bồi thường nhà nước

6. Lĩnh vực Hòa giải cơ sở

7. Lĩnh vực Tôn giáo

8. Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng

9. Lĩnh vực Phát triển nông thôn

10. Lĩnh vực Khuyến nông

11. Lĩnh vực Văn hóa - thể thao

12. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

13. Lĩnh vực Y tế

14.  Lĩnh vực Người có công

15. Lĩnh vực Đất đai

16. Lĩnh vực Môi trường

17. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

18. Lĩnh vực Tố cáo

19. Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng

20. Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em

21. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

22. Lĩnh vực Dân tộc

23. Lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

24. Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai

25. Lĩnh vực Thông báo thành lập tổ hợp tác

26. Lĩnh vực Trồng trọt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ HỘI

 

Công bố lại Hệ thống Quản lý chất lượng

tại Ủy ban nhân dân phường phù hợp với tiêu chuẩn

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các hoạt động

liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

của Ủy ban nhân dân phường Phú Hội

(tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 443/QĐ-UBND,

ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường)

 

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 578