Tìm kiếm

 

Liên kết website
Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất đang có nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 10/08/2014

Theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh thì hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố Huế là 200 m; tại các thị trấn thuộc huyện và các phường thuộc thị xã là 300 m2; tại các xã đồng bằng là 400 m và tại các xã trung du, miền núi là 500 m.

Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao, gồm:

1. Đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân được xác định là đất ở phải trong cùng một thửa đất đang có nhà ở.

2. Đất vườn, ao tại Quy định này áp dụng đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở, kể cả thửa đất trong và ngoài khu dân cư thuộc các trường hợp sau:

a) Thửa đất hiện đang có nhà ở và vườn, ao;

b) Thửa đất mà trên giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 13 của Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh) có thể hiện nhà ở và vườn, ao nhưng hiện trạng đã chuyển hết sang làm nhà ở.

3. Loại giấy tờ làm căn cứ xác định diện tích đất ở theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Quy định này là giấy tờ có thể hiện một hoặc nhiều mục đích nhưng trong đó có mục đích để làm nhà ở, đất ở hoặc thổ cư.

4. Diện tích công nhận đất ở được quy định tại các Điều 5, 6, 7 của Quy định này không vượt quá diện tích thửa đất mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

5. Diện tích thửa đất mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhỏ hơn diện tích được xác định là đất ở theo quy định tại các Điều 5, 6, 7 của Quy định này thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ thửa đất.

6. Phần diện tích đất vườn, ao còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở theo quy định tại các Điều 5, 6, 7 của Quy định này thì được xác định sử dụng vào mục đích hiện trạng đang sử dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 của Luật Đất đai.

7. Phần diện tích đất còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở theo quy định tại các Điều 5, 6, 7 và Khoản 6 Điều 4 của Quy định này, hiện đang là vườn, ao mà người sử dụng đất đề nghị được công nhận là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp khác thì được cấp Giấy chứng nhận theo mục đích đó và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Quyết định quy định rõ việc xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vườn, ao gắn liền với nhà ở đối với trường hợp thửa đất được hình thành trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 và người đang sử dụng có giấy tờ về quyền sử dụng đất; trường hợp thửa được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và người đang sử dụng có giấy tờ về quyền sử dụng đất; trường hợp người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; trường hợp thửa đất ở có vườn, ao đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2014 và thay thế Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh.

Theo thuathienhue.gov.vn

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 27