Tìm kiếm

 

Liên kết website
UBND PHƯỜNG PHÚ HỘI - Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023
Ngày cập nhật 23/02/2023

Ngày 17/01/2023, UBND phường Phú Hội ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn phường.

 

Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền CCHC; tạo sự đồng thuận nhất trí cao nhằm phát huy mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC, góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức; Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với việc đưa tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của phường; Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 với trọng tâm là thực hiện Chuyển đổi số. Đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội để hiệu quả truyền thông lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội; Tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

UBND phường đề nghị các bộ phận, cán bộ, công chức căn cứ Kế hoạch, bám sát tình hình và nhiệm vụ thực hiện công tác CCHC đã được giao đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác CCHC đến các tổ chức, công dân, doanh nghiệp liên quan trong quá trình giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 890.772
Truy cập hiện tại 53